COVID-19 wagtynda güýçli SEO programmasyny gurmak üçin maslahatlar - Semalt hünärmeniniň pikiri


Mazmuny

SEO näme üçin möhüm?

Gözleg motory optimizasiýasy ýa-da SEO, sanly marketingiň iň uly faktorlaryndan biridir. Eger işiňiz Google gözleg netijeleriniň birinji sahypasynda öz pudagyňyza degişli açar söz ýa-da söz düzümi üçin tertipleşdirýän bolsa, bu gowy SEO-nyň alamaty. SEO-ny gowulandyrmak, internetden ygtybarly traffigi gazanmagyň we gatnaşygy we öwrüliş nyrhlaryny ýokarlandyrmagyň iň oňat usullaryndan biridir.

Gowy SEO möhümdir, sebäbi ol öz pudagyňyzda abraýlydygyňyzy subut edýär. Öz ýeriňizi bilýändigiňizi we maglumat gözleýän müşderileriňiz üçin çeşme bolup biljekdigiňizi subut edip bilersiňiz. Jübi brauzeri üçin web sahypaňyzy optimizirlemek we sahypaňyzdaky blog ýazgylarynyň doly sanawyny döretmek SEO-ny ösdürmegiň iki esasy strategiýasydyr. Gaty onlaýn onlaýn barlygy saklamak (meselem, sosial media kanallarynda) SEO-ny gowulaşdyrmaga we tersine kömek edip biler.

COöne COVID-19 pandemiýasynyň arasynda döwür şeýle çalt üýtgeýärkä, bu ýagdaýlarda SEO-ny nädip gowulaşdyryp bilersiňiz? Ünsüňizi öz wagtynda we ygtybarlylyga geçirmekden işiňiz peýda görer. COVID-19-da SEO-ny gowulandyrmak üçin iň uly dört maslahatymyz.

Tomaşaçylaryňyz bilen ynam dörediň

SEO, islendik wagt ynam hakda. Diňleýjileriňiz, pudagyňyz we ugurlary barada degişli, öz wagtynda we takyk maglumat almak üçin size gelmegi başarmalydyrlar. SEO-nyň arka baglanyşyk we yzygiderli ýerleşdirmek ýaly taraplary adaty ýagdaýlarda ygtybarlylygyňyzy artdyryp biler, ýöne COVID-19 döwründe zatlar birneme üýtgeşik görünýär.

Adamlary şu wagt kompaniýaňyzdan satyn almaga çagyryp, abraýyňyz kömek etmez. Munuň ýerine, tomaşaçylar bu kyn günlerde olary ýokarlandyrmak üçin takyk maglumat we umytly mazmun gözleýärler. Işiňizi ösdürmek bilen çäklenmän, okyjyňyzy gymmatlaýan ýokary hilli mazmuna maýa goýuň.

Başarsaňyz, önümleriňize we hyzmatlaryňyza arzanladyş hödürlemegi göz öňünde tutup bilersiňiz, ýöne bu siziň ünsüňiz bolmaly däldir. Girdejiňizi bir gapdala goýup, diňleýjileriňiz we olaryň aladalary barada hakykatdanam alada edip, ýakyn ýyllarda dowam etjek ygtybarly we ygtybarly kompaniýa hökmünde abraý gazanarsyňyz.

Geljekdäki mazmunyňyzy barlaň

Theakyn geljek üçin meýilleşdirilen ýazgylaryň mazmun senenamasy bolup biler. Bu mowzuklar alty aý mundan ozal gowy pikirler bolup biler we geljekde belli bir döwürde ähmiýetli bolup biler, häzirki wagtda mazmunyňyz öz wagtynda bolmaly. Häzirki wagtda müşderileriň duýgurlyklaryndan habarlydygyňyza göz ýetiriň.

Tersine ünsi çekmek ýa-da koronawirus bolan betbagtçylyk hakda pikir etmek islemeýärsiňiz. Emma pandemiýanyň çynlakaýlygyny äsgermezlik edip, ker ýaly görünmek howpuny başdan geçirersiňiz. Meýilleşdirilen mazmunyňyza göz aýlaň we wagtyň üýtgemegi üçin bir zadyň üýtgedilip bilinjekdigine göz aýlaň, ýok bolsa, şol bölekleri arka otagyna goýmagy göz öňünde tutuň.

Köne mazmuny täzeden açyň

Diňe çykjak mazmuny gowulaşdyrmak we optimizirlemek üçin gözlemeli däl. Munuň ýerine, işiňiz eýýäm neşir edilen mazmuny gözden geçirmeli we COVID-19 obýektiwinde täzelenip bilinjekdigine göz aýlamaly. Köne mazmuny optimizirlemek SEO üçin islendik ýagdaýda möhümdir, ýöne peýdalary pandemiýa wagtynda has täsirli bolup biler.

Analitikleriňizi barlaň we birden traffik gazanan köne ýazgylaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny görüň. Bu ýazgylary COVID-19 bilen baglanyşykly täze maglumatlar bilen täzeläp bolarmy? Indi kän traffik almaýan, ýöne wagtlaýyn mazmun bilen aňsatlyk bilen täzelenip boljak köne ýazgy barmy? Bu ýazgylary açyň we has köp traffik getirmek üçin täzelenen açar sözler bilen neşir ediň.

Howpsuzlygyňyza göz aýlaň

Gynansagam, COVID-19 pandemiýasy wagtynda sanly giňişlikde hakerleriň köpelendigi habar berildi. Hakerler bu ýagdaýlary galp arzanladyş kodlaryny we ýörite teklipleri hödürläp, kärhanalary peýdalanmak üçin ulanana meňzeýär. Kiberhowpsuzlyk çäreleriňizden ýüz öwürmek, müşderileriňiziň maglumatlary nädogry eliňe düşse, maliýe çykdajylaryny we ýagdaýy düzetmek üçin sarp eden wagtyňyzy aýtmasaňyz, ygtybarlylygyňyza düýpli täsir edip biler.

Howpsuzlyk çäreleri bilen barlaň we kemçilikleri düzediň. Web sahypaňyzy SSL bilen goraň, ulanyp boljak islendik plugin ýa-da programmalary täzeläň we SSO-ny durmuşa geçiriň (leeke girmek). Bu tagallalar diňe bir COVID-19-daky hakerleriň öňüni almaga kömek etmän, pandemiýa ugrundan soň müşderileriňiziň we işgärleriňiziň maglumatlaryny goramaga hem kömek eder.

Gysga möhletli we uzak möhletli maksatlary deňleşdiriň

COVID-19-yň hemme zadyna häzir girmek aňsat. Longöne uzak möhletli maksatlaryňyzy diňe şu günüň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin gurban etmäň. Her kimiň howpsuz, meşgul we umytly bolmagy üçin işiňiziň pandemiýa döwründe ünsi nädip üýtgetmelidigine göz aýlaň. Bu ýerdäki ädimler, koronawirus döwründe pudagyňyza degişli mazmuny ýerleşdirmegi ýa-da gözleg sözleri bilen web sahypaňyzy täzelemegi öz içine alyp biler.

Uzak möhletleýin perspektiwada müşderileriňiziň pandemiýadan soňky pudagyňyz hakda näme pikir edip biljekdigine göz aýlaň we bu aladalary täze mazmunda çözmegi maksat ediniň. Şeýle hem, ýagdaýyň gowulaşmagy bilen ýuwaş-ýuwaşdan birleşip başlap boljak pandemiýa degişli bolmadyk mazmun gündeligini gurmagy göz öňünde tutarsyňyz. Kyn deňagramlylyk ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne gysga we uzak möhletli maksatlary çözmek üçin wagt sarp etmek kompaniýanyňyzyň geljeginde möhüm ähmiýete eýe bolar.

Semalt hakda

Semalt doly hyzmat SEO we marketing agentligi. Kompaniýa web ösüşi, analitika, web sahypasy SEO mahabaty we ş.m. ýaly iş gurallaryny hödürleýär. “Semalt” 2013-nji ýyldan bäri işleýär we ençeme ýyllap kanagatlanarly müşderilere kömek edenine buýsanýar.

“Semalt” -yň iň köp gözlenýän hyzmatlaryndan käbirleri bar FullSEO, AutoSEOwe beýlekiler bilen bir hatarda elektron söwda SEO. Müşderiler ygtybarly hyzmatlary, bäsdeşlik nyrhlary we deňsiz-taýsyz müşderi hyzmaty üçin Semalt-ny gowy görýärler. Mugt SEO maslahat berişini ýa-da web sahypasynyň öndürijilik hasabatyny düzmek üçin şu gün Semalt bilen habarlaşyň.